Breakfast in room

Giá: 20 / Per Instance / Trên Khách

Car Rentals

Giá: Miễn phí

Room service

Giá: Miễn phí

Romantic Dinner

Giá: 100 / Một lần / Trên Khách

Exclusive Airport Drop Off Service (Optional)

Giá: 99 / Một lần / Mỗi chỗ ở